Privacyverklaring

Inleiding
De HSN werkt op alle gebieden vanuit de drie professionele kernwaarden: vakmanschap, verantwoordelijkheid en vertrouwen. Met zaken die privacy raken doen we dat ook. Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid en ons vakmanschap om uw privacy en de persoonsgegevens van uw kinderen te beschermen.

Waarom verwerken wij gegevens?
De HSN verwerkt persoonsgegevens van uw kind om onze verplichtingen als onderwijsinstelling te kunnen nakomen. Zo hebben wij bijvoorbeeld de gegevens nodig om uw kind aan te melden als leerling op één van onze scholen en om de leervorderingen bij te houden. Daarnaast hebben we de wettelijke verplichting om bepaalde gegevens door te sturen naar andere partijen, zoals DUO (ministerie van Onderwijs) en leerplicht. Ook moeten we minimale gegevens delen met leveranciers om kinderen met webbased software te kunnen laten werken. Dit doen we alleen met leveranciers die zich aan de regels van de AVG houden.

Wij verwerken gegevens van uw kind voor het geven van onderwijs aan uw kind en/ of voor het nakomen van onze wettelijke verplichtingen. Gegevens die hier niet aan voldoen zullen wij alleen met uw toestemming verwerken. Als voor het verwerken van gegevens toestemming wordt gevraagd zoals voor het gebruik van beeldmateriaal dan kunt u de toestemming op elk moment intrekken of alsnog geven.

Welke rechten heeft u als ouder?
Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien. U kunt een dergelijk verzoek per e-mail indienen bij de schooldirecteur. Als de gegevens niet kloppen, moet de informatie gecorrigeerd worden. Als de gegevens die zijn opgeslagen niet meer relevant zijn voor de school, mag u vragen die specifieke gegevens te laten verwijderen. Voor vragen of het uitoefenen van uw rechten, kunt u contact opnemen met de directeur van de school.

Functionaris Gegevensbescherming
Sinds de invoering van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn schoolinstellingen verplicht om de persoonsgegevens van leerlingen, medewerkers en ouders/ verzorgers grondig te beschermen. Dit betekent dat deze gegevens op een veilige manier worden verwerkt en opgeslagen en alleen toegankelijk zijn voor degene die geautoriseerd zijn.

De HSN heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG houdt binnen de HSN toezicht op de toepassing en naleving van de privacywetgeving, vergelijkbaar met een vertrouwenspersoon. De FG staat los van de structuur van de HSN, waardoor hij objectief en onafhankelijk een melding of incident op het gebied van privacy kan behandelen. Onze FG is: dhr. Dolf Dubois, d.dubois@privaty.nl of fg@hsn-scholen.nl.

Voor vragen of klachten over het nakomen van uw rechten op bescherming van uw persoonsgegevens of privacy kunnen ouders, leerlingen en medewerkers terecht bij de FG of de directeur van de school.

Datalek melden?
De HSN werkt doorlopend aan een goede beveiliging van de persoonsgegevens. Toch kan het gebeuren dat gegevens onbedoeld in verkeerde handen (kunnen) belanden. We noemen dit een datalek. Wanneer u een datalek constateert, horen wij dit graag zodat we zo snel mogelijk maatregelen kunnen treffen. We werken daarin graag met u samen om deze situatie op te lossen. U kunt de datalek melden door een mail te sturen naar datalek@hsn-scholen.nl