Medezeggenschap

Algemene taken GMR

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) heeft de volgende algemene taken:

 • Zij draagt binnen de kaders van haar wettelijke bevoegdheden bij aan de ontwikkeling en uitvoering van goed beleid ten aanzien van de schoolorganisatie, het onderwijs en het personeel.
 • Zij staat voor een open en tegelijkertijd constructief kritische houding ten opzichte van bestuur en management, vanuit de HSN-kernwaarden vakmanschap, verantwoordelijkheid en vertrouwen.
 • Zij doet schriftelijk verslag van zijn werkzaamheden aan alle betrokkenen bij de HSN-scholen en stelt ouders en medewerkers in de gelegenheid overleg te voeren over thema’s die de scholen raken.

In de GMR-vergaderingen worden gezamenlijke schooloverstijgende onderwerpen besproken ter instemming of advies, zoals beschreven in het reglement en het statuut van de GMR:

 • De personeelsgeleding van de GMR heeft instemmingsrecht over de inzet van bovenschoolse formatie.
 • De GMR heeft adviesrecht over:
  • hoofdlijnen meerjarig financieel beleid voor de scholen (meervoud);
  • criteria voor de verdeling van de middelen over de scholen en bovenschools;
  • benoeming of ontslag van personeel met managementtaken t.b.v. meer dan één school.

Voorzitter GMR

Bram Wiesenekker

Samenstelling

Elke school heeft een eigen medezeggenschapsraad. De HSN heeft een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) die bestaat drie ouders en drie personeelsleden. In totaal zijn er dus zes leden die de algemene belangen van de ouders en personeelsleden van de HSN-scholen behartigen. De algemeen directeur is de gesprekspartner namens het bestuur. 

Communicatie

Na iedere vergadering deelt de GMR de hoofdpunten en conclusies met de MR-en van de scholen.  Er volgt een kort verslag voor alle ouders. Ouders en medewerkers mogen ten allen tijde informatie opvragen als zij daar behoefte aan hebben. Hiervoor kunnen zij een mail sturen naar GMRsecretaris@hsn-scholen.nl

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u hieronder het basisstatuut en reglement van de GMR downloaden.