Passend onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Het doel van passend onderwijs is kinderen onderwijs te bieden dat bij hen past. Daarvoor krijgen leerlingen ondersteuning als dat nodig is. Door passend onderwijs kunnen meer kinderen in het reguliere onderwijs blijven. Het speciaal onderwijs blijft bestaan voor kinderen die daar het best op hun plek zijn. 

De HSN-scholen werken in het samenwerkingsverband Zeeluwe. Binnen dit verband worden afspraken gemaakt over de extra ondersteuning die scholen kunnen bieden.

Passend onderwijs bij de HSN

Bij de HSN willen we kwaliteit van onderwijs waarborgen voor elk kind. We geven graag extra aandacht en ondersteuning aan kinderen die een steuntje in de rug nodig hebben.

Om tot een op maat gemaakt plan voor uw kind te komen, doorloopt u de volgende stappen:

Inschrijving
Als ouder meldt u uw kind schriftelijk aan bij de school van uw keuze. Verwacht u dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft, geeft u dat direct aan bij de aanmelding. De school krijgt door de aanmelding de taak om uw kind een passende onderwijsplek te bieden. De school kijkt wat de leerkracht nodig heeft om uw kind extra steun te kunnen bieden.

Ontwikkelingsperspectief
Daarna gaan we het gesprek met u als ouder aan. Hoe kijkt u naar het kind? Wat werkt voor uw kind? Wie zijn er betrokken bij de ontwikkeling van uw kind en wat kunnen we daarvan leren of overnemen? 

U maakt samen met de school een plan (een ontwikkelingsperspectief) voor uw kind. Daarbij wordt niet in de eerste plaats gekeken naar de moeilijkheden, maar naar de mogelijkheden van uw kind. Vervolgens kijken we welke ondersteuning uw kind nodig heeft om zich te ontwikkelen. De samenwerking en afstemming met u als ouders en andere deskundigen is daarbij een belangrijk uitgangspunt. 

Arrangement
Daaruit volgt een plan voor onderwijs en extra hulp voor uw kind. Dit heet een arrangement. Dit arrangement kan bestaan uit: 

  • extra ondersteuning binnen het reguliere onderwijs.
  • een  plaatsing in het speciaal (basis)onderwijs.

Welke extra ondersteuning biedt HSN?

De invulling van de extra ondersteuning kan heel divers zijn. Het wordt echt voor uw kind op maat gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan: 

  • extra hulpmiddelen bij dyslexie 
  • een rustige plek binnen of buiten de klas 
  • extra hulp in de groep 
  • extra hulp buiten de klas door middel van individuele hulp of hulp in kleine groepjes.

Ouderbetrokkenheid

U bent voor ons een onmisbare partner om uw kind optimaal te kunnen begeleiden. Communicatie tussen u als ouder en de school vinden wij heel belangrijk. We voeren regelmatig gesprekken om te bespreken hoe het op school en thuis met uw kind gaat. Daarnaast bespreken we onze gezamenlijke wensen en verwachtingen over de passende plek voor uw kind. Zo nodig worden externe partners betrokken bij overleg.  

Schoolondersteuningsprofiel

Onze scholen hebben een schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Dit profiel is bedoeld om aan te geven welke ondersteuning een school kan bieden. Elke school is verplicht dit te doen. De medezeggenschapsraad heeft een positief advies over dit profiel uitgebracht. Wij nodigen u uit om het schoolondersteuningsprofiel te lezen. Dit kan bij ons op elke school. 

Video over passend onderwijs (3 min.)

Contact

Bent u benieuwd wat de scholen binnen de HSN uw kind te bieden hebben? Neem vrijblijvend contact op met één van de scholen voor een afspraak.

Ouder-jeugd-steunpunt 

Als u vragen of zorgen heeft over passend onderwijs voor uw kind, dan kunt u dit op school bespreken. U kunt daarnaast ook contact leggen met het ouder-jeugd-steunpunt van het samenwerkingsverband Zeeluwe.