Plusklas

Voor wie?

De plusklas is voor kinderen die op school gesignaleerd zijn in het protocol (hoog)begaafdheid. Dit zijn kinderen voor wie extra uitdaging en verrijking in de klas niet voldoende is gebleken. We gaan hierbij uit van de leerbehoefte van het kind en trekken geen strikte grens bij een bepaald IQ. Wel moet blijken dat het kind het niveau van de plusklas aan kan. De plusklas komt op één dagdeel in de week samen.

Doelen

In de plusklassen willen we kinderen uitdaging bieden die ze nodig hebben, maar in de klas niet kunnen krijgen. Samengevat heeft de plusklas drie hoofddoelen:

  • Leren leren: bijvoorbeeld aanpakgedrag en leerstrategieën
  • Leren denken: bijvoorbeeld zelfreflectie en metacognitie
  • Leren leven: bijvoorbeeld leren fouten maken en ervaringen delen met ontwikkelingsgelijken.

Bekijk voor een uitwerking van de doelen onze nieuwsbrieven, de video en documenten hieronder.

Video over de doelen van de plusklas (5 min.)

Lesinhoud

De lesinhoud van de plusklas komt voort uit de doelen, maar wordt ook deels bepaald door observaties tijdens de les en de interesses van de kinderen.

Vaste onderdelen in het curriculum zijn:

  • Drie manieren van denken volgens Sternberg (praktisch, creatief en analytisch)
  • Leren plannen
  • Mindset (C. Dweck)
  • Creatieve opdrachten
  • Rekenen (rekentijger, W4Kangoeroe)
  • Bijbelonderwijs (in plusklas 6 en 7)

Protocol hoogbegaafdheid

Lees voor meer informatie het Protocol Hoogbegaafdheid van de HSN.

Manier van werken

Het werken in de plusklas is vooral procesgericht. Doelen worden regelmatig specifiek benoemd. Kinderen leren eigen doelen stellen en evalueren. In de groep is veel aandacht voor evaluatie van processen. De kinderen leren samenwerken door te doen en vervolgens samen terug te kijken.

In de plusklas brengen we kinderen in (veilige) situaties waarin ze tegen hun grenzen aanlopen. Van daaruit leren ze fouten maken (en ervaren ze dat ‘fouten maken’ een belangrijke manier van leren is), aanpakken, kritiek geven en ontvangen. Daarbij is zelfreflectie een belangrijke vaardigheid. De rol van de plusklasleerkracht is hierbij coachend van karakter.

Er is aandacht voor het ontwikkelen van executieve functies. Zo leren de kinderen bijvoorbeeld hun werk plannen. Een onderdeel van het werken in de plusklas is ‘zelfstandig werken in de eigen groep’. De kinderen krijgen elke week werk mee, dat op andere dagen in de eigen groep gemaakt moet worden. De kinderen houden hier een weekplanning van bij. In de plusklas vindt evaluatie van het werk plaats.

Nieuwsbrief

Bekijk de nieuwsbrieven van de Plusklas

<DEZE NOG AANLEVEREN>

Aanmelden

Wilt u een kind aanmelden voor de plusklas? U kunt uw kind voor 1 mei aanmelden voor het nieuwe schooljaar. Voor (informatie over) aanmelden, neemt u contact op met:

Anita van Hoef
a.vanhoef@hsn-scholen.nl
tel. 033-2451709

Uw kind hoeft niet op een school van de HSN te zitten. Er komen ook kinderen van andere scholen uit Nijkerk en omgeving naar de plusklas.

De daadwerkelijke aanmelding wordt gedaan door de school van uw kind.

Plusklasleerkracht