Missie en visie

Onze missie is het fundament van de scholen. De missie is bepalend voor de wijze waarop wij werken aan de maatschappelijke opdracht van de scholen: het bieden van hoopvol onderwijs.

Missie

De HSN biedt Bijbelgetrouw primair onderwijs aan in Nijkerk en omgeving.

Centraal daarbij staan onze verwondering en dankbaarheid voor Gods liefde die zichtbaar is in zijn Zoon Jezus Christus, onze opgestane Verlosser.

Motto

Vanuit deze christelijke identiteit willen wij werken vanuit drie professionele kernwaarden: vakmanschap, verantwoordelijkheid en vertrouwen. Dit is ons motto dat we laten doorwerken in alle facetten van ons werk en ons gedrag.

Code sluiten
Vakmanschap

Vakmanschap is essentieel. Iedereen die met ons is verbonden, mag kwaliteit van ons verwachten. Van het personeel wordt vakbekwaamheid verwacht. Dit betekent dat we investeren in onze leerkrachten en voorzieningen beschikbaar stellen waarmee kwalitatief onderwijs kan worden gegeven. Ouders zien wij hierin als partners. Wij leren kinderen om vakmanschap te tonen op de diverse vakgebieden. Er wordt gestreefd naar hoge kwaliteit; de optimale ontwikkeling van kinderen.

Verantwoordelijkheid

We voelen een grote verantwoordelijkheid voor de kinderen die aan ons worden toevertrouwd. Zij zijn allemaal uniek en hebben talenten die ontdekt en ontwikkeld mogen worden. Daarbij moet er besef zijn van rechten en plichten. Wij willen werken vanuit dienstbaarheid en duurzaamheid.

Vertrouwen

Vertrouwen is het vertrekpunt in de omgang met elkaar. Dit is een voorwaarde voor veiligheid en creativiteit. Vertrouwen geeft ruimte om zaken aan de orde te stellen die beter kunnen. De HSN ziet de leerkracht als identiteitsdrager bij uitstek en hij/zij krijgt het vertrouwen daar op een goede manier invulling aan te geven. Daarnaast geven we zo vrijheid om talent te ontplooien. Als een leerling van de HSN na acht jaar de school verlaat, heeft deze leerling zelfvertrouwen en een realistisch zelfbeeld. Hij kan waardering en vertrouwen geven én ontvangen.

Visie op christelijk onderwijs van goede kwaliteit

  • Bijbelgetrouw en toekomstgericht

    Onderwijs dat wordt vormgegeven vanuit de christelijke identiteit. Het onderwijs heeft een sterke focus op persoonsvorming en betrokken burgerschap.

  • Passend en uitdagend

    Onderwijs dat passend en uitdagend is voor alle leerlingen op onze scholen.

  • Onderwijsresultaten op of boven het landelijke gemiddelde

    Onze onderwijsresultaten scoren op alle indicatoren minimaal ‘voldoende’ en op een aantal indicatoren ‘goed’.

Pedagogische visie

Wij zien de leerkracht in de eerste plaats als pedagoog, die zorgt voor veiligheid en welbevinden in een goede relatie met alle leerlingen. De focus van de leerkracht is het stimuleren en versterken van de persoonsontwikkeling van kinderen als basis voor al het leren. Er wordt gewerkt aan het leren van kennis, vaardigheden en attituden om een leerling voor te bereiden op vervolgonderwijs en uiteindelijk van waarde te zijn in de samenleving.

Leerkrachten hebben hoge verwachtingen van alle kinderen. Zij stellen passende en uitdagende doelen met de leerling, waarbij het kind zoveel als mogelijk eigenaar is en verantwoordelijkheid neemt voor het eigen leerproces.

Leerkrachten worden hierbij ondersteund door onderwijsassistenten en leraarondersteuners, vakspecialisten, remedial teachers en intern begeleiders, onder eindverantwoordelijkheid van de directie in de school.

Professionele visie

De visie op het werken in het onderwijs op de HSN-scholen is samen te vatten in drie centrale professionele principes:
• Samen werken, leren en ontwikkelen
• Gezonde en duurzame organisatie
• Bezielde professionaliteit

Meer lezen?

Download dan onze volledige missie, visie en doelstellingen.