Lid worden

De HSN is een vereniging met een missie voor het bieden van Bijbelgetrouw onderwijs in Nijkerk en omgeving. Als lid draag je bij aan deze missie en heb je invloed op de kern van het werk van de HSN-scholen. De HSN is daarom steeds op zoek naar nieuwe leden met een warm hart voor christelijk onderwijs van goede kwaliteit.

Over HSN

HSN is op 18 juli 1919 opgericht. De schoolvereniging kent een lange historie van sterke relaties met kerken, gezinnen, andere schoolbesturen en gemeente Nijkerk. Ruim een derde van alle kinderen in Nijkerk gaat naar een HSN-school.

De HSN is altijd zeer betrokken en actief geweest in de Nijkerkse samenleving en neemt vaak het voortouw bij maatschappelijke kwesties. Denk aan recente voorbeelden zoals het Taalcentrum, de Zomerschool en onderwijs aan Oekraïense kinderen. De HSN beschouwt haar scholen en de aanwezige samenwerkingsrelaties in en om Nijkerk als gemeenschap. Hierin gaan kinderen en hun ouders voorop.

Meer lezen?

Download dan de volledige HSN Statuten.

Wie kan lid worden?

Iedereen die instemt met grondslag en doel van de vereniging, kan lid worden van de HSN.

Dit staat als volgt verwoord in de Statuten (let op de ‘en/of’):
Artikel 5: Leden van de vereniging kunnen uitsluitend meerderjarige personen zijn die belijdend lid zijn van een kerkelijke gemeente op gereformeerde grondslag en / of instemmen met grondslag en doel van de vereniging. 

Het boekje met de volledige statuten kunt u op school krijgen.

Lidmaatschap

U kunt lid worden door onderstaand formulier in de vullen. Het lidmaatschap geldt per persoon, dus in één gezin kunnen beide ouders/verzorgers lid zijn. Indien u dat wenst, noteer dan beide namen op het formulier. 

De contributie bedraagt € 9,00 per persoon per jaar als u jaarlijks zelf de contributie overmaakt. Bij een automatische incasso is het bedrag € 8,00. De contributie is bestemd voor de noodzakelijke uitgaven van onze vereniging.

Ouders van wie de kinderen de basisschool doorlopen hebben, kunnen lid blijven. Het lidmaatschap eindigt hiermee dus niet automatisch. 

Christelijk onderwijs

Volgens artikel 2 van de Statuten heeft de vereniging als grondslag Gods Woord, opgevat in de zin van de Drie Formulieren van Enigheid. In deze formulieren belijden wij Jezus Christus als Zaligmaker. Alleen door Hem kunnen wij verzoend worden met God de Vader. De Heilige Geest leert ons Hem kennen en uit Hem leven.

Vanuit dit uitgangspunt verwachten wij van de kinderen op onze scholen dat zij aan alle activiteiten meedoen die in het kader van christelijk onderwijs gebruikelijk zijn. Van ouders, die in onze scholen onderwijsondersteunende werkzaamheden verrichten, wordt verwacht dat zij in de lijn van en met respect voor de grondslag en uitgangspunten van de vereniging te handelen.